Nezávazná přihláška - dotaz

"Klasický klavír" datum zahájení: 05.09.2020 datum ukončení: 26.06.2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření - 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

  • I. zakazuje
j)            provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA. Adresa: Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4. Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. HARMONY klavírní škola Vám pomáhá k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Veškeré podrobnosti si tedy už domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také budete platit za výuku. Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 4.800,- Kč

Bitcoin již i zde! Nově můžete kurzovné zaplatit i pomocí virtualní měny Bitcoin!
 
 Pokud chceme dobře na klavír hrát, pak je nutné strávit určitou dobu cvičením. Skladby, které chceme hrát, musíme nejprve nacvičit. Cvičením skladeb strávíme daleko více času, než samotným hraním.
 
Nespadáme pod školský zákon a další právní předpisy.

Erika Krtková, DiS. - majitelka HARMONY klavírní školy. 

Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka. 

 _____________________________________________________________________________

MgA. Adéla Venclová, DiS.   Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí), a varhany. Vzdělání, praxe: Absolventka konzervatoře s absolutoriem v Pardubicích, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  P. Klokočníkové, varhany u prof. J. Rafaji. Roku 2011 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU). Absolvovala Mistrovské kurzy u předních světových pedagogů a interpretů: I. Klánský, J. Tůma, M. Bouvard, S. Knobel, B. M. Willi.Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka, koncertní praxe po ČR a zahraničí. 
Výuka probíhá v detašované učebně Pod Pekařkou - ulice Jeremenkova, Praha 4 - Podolí.
___________________________________________________________________________________________
 
MgA. Ondřej Horňas, DiS. - Po dokončení studií na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy pokračoval od roku 2014 studiem varhan na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého, kde získall bakalářský titul. V roce 2015/2016 studoval ve Francii v rámci programu Erasmus na Institutu  supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena. V červnu 2020 ukončil magisterské studium v tomtéž oboru na pražské AMU. Pedagogická praxe především v zájmovém vzdělávacím institutu LYSKA Brno,  studiu DAG a soukromá výuka. Zde působil jako učitel a lektor hry na klavír. Nyní vede klavírní kroužky na přestižním gymnáziu NOVÝ PORG - Praha 4 - Krč.

_____________________________________________________________________________________________

Marcela Škabroudová, DiS. - Vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. Nyní pokračuje ve studiu na JAMU v Brně,  hlavní obor klavírní pedagogiku.  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Manuela Dvorská - vyučuje hru na klavír, klasický a populární zpěv. Její praxe je spojena se soukroumou výukou.  Hodně jejích studentů vystupuje na koncertech talentů s velkým úspěchem. Svědomitě vede LETNÍ KLAVÍRNÍ KURZY. Navštěvovala klavírní kurzy v zahraničí u profesorů konzervatoří. Nyní je studentka Konzervatoře Teplice, kde studuje klasický zpěv a klavír. Úspěšně vede malé komorní soubory. Vyučuje i v anglickém jazyce

_____________________________________________________________________________________________________

Markéta Zahradníková - se hudbě věnuje již od útlého věku v libereckém dětském sboru Severáček, s nímž vystupovala téměř po celé Evropě i v Asii (Jižní Korea). V 9 letech začala také hrát na klavír při Základní umělecké škole v Liberci. Záhy se začala zúčastňovat klavírních soutěží, a to jak v Česku, tak v zahraničí (Srbsko). V roce 2018 odmaturovala na gymnáziu F. X. Šaldy, a současně započala studium na Mezinárodní Konzervatoři v Praze pod vedením J. Klepáče a M. Rezka. Své vzdělání si pravidelně doplňuje na klavírních letních kurzech, kde spolupracuje např. s Igorem Ardaševem, či Karlem Košárkem. Vystoupila též na několika Massterclass hodinách, a to v srbském Bělehradě, u Ivo Kahánka nebo u portugalského klavíristy Edgara Cardoso. 

___________________________________________________________________________________________________

Alena SkácelováKonzervatoř České Budějovice. Po maturitě se rozhodla studovat architekturu na ČVUT, zároveň se ale chtěla dál rozvíjet i v hraní na klavír. Začala proto chodit na Mezinárodní konzervatoř Praha do třídy MgA. Jany Chaudhuri a posléze k MgA. Jakubovi Uhlíkovi. PhD. Ve druhém ročníku se rozhodla studia architektury zanechat a dále se věnovala jen klavíru, přestoupila na konzervatoř v Českých Budějovicích, nadále zůstala žačkou Jakuba Uhlíka. Ve třetím ročníku reprezentovala školu na soutěži konzervatoří v Pardubicích a hrála na koncertě sólistů v koncertní síni Otakara Jeremiáše. Zúčastnila několika klavírních soutěží a díky vítězství v soutěži Talent Prahy 5 si zahrála na koncertě s Pražskou komorní filharmonií.  Praxe: doučování k přijímacím zkouškám na konzervatoř z hudební teorie, vyučování na klavír prvního stupně ZUŠ, lektorka klavíru ve společnosti Music Academy Prague. 

______________________________________________________________________________________________________

MgA. Milena Stričević - Vyučuje: zpěv, hra na akordeon. V srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, také obor pedagogický. Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Michal Fridrich, hudební konzultant. Absolvent  gymnázia.  Firemní promotér, vyučující individuálně hudební teorii.